Uvjeti

OPĆI UVJETI PUTOVANJA Turističke agencije ORION TOURS

1. PREDMET UGOVORA O PUTOVANJU ► Ugovorom se uređuju se međusobni odnosi turističke agencije ORION TOURS d.o.o. (u daljnjem tekstu AGENCIJA) i PUTNIKA odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Sastavni dio Ugovora su ovi Opći uvjeti i uputstva za turističke aranžmane, kao i program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik AGENCIJE i PUTNIK, te nakon što PUTNIK u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te neosporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. U koliko PUTNIK nije u mogućnosti osobno potpisati Ugovor, Ugovor proizvodi pravne učinke tek kad AGENCIJA primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Prilikom sklapanja ugovora PUTNIK je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. PUTNIK jamči da je AGENCIJI dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz Ugovora i pozitivnih zakonskih propisa. 

2. REZERVACIJE I PLAĆANJE ► Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se prije početka putovanja prema uvjetima plaćanja iz Ugovora, ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene do drugog ugovorenog roka plaćanja. Ukoliko putnik ne ispuni ovu obavezu, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije. Za potvrdu rezervacija po “Last minute” ponudama PUTNIK je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu. U slućaju otkazivanja putovanja od strane PUTNIKA po navedenim ponudama, AGENCIJA ima pravo zadržati kompletan iznos aranžmana. 

3. CIJENE ► Cijene navedene u programima AGENCIJE bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj PUTNIK boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. AGENCIJA može, najkasnije 21 dan prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon dana sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva koji utječu na cijenu putovanja (prema tečajnici HNB, uključujući i kn) ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera, a za koje AGENCIJA nije znala ni mogla znati, ili se nije prijavio dovoljan broj putnika. Cijena se povećava srazmjerno promjenama ulaznih vrijednosti kalkulacije. PUTNIK se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 8%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 8%, PUTNIK ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti AGENCIJI u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, PUTNIK ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete. Ako PUTNIK svoj odustanak ne dostavi AGENCIJI u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

4. ZDRAVSTVENI PROPISI ► PUTNIK je dužan obavijestiti AGENCIJU o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, i sl.).

5. PRTLJAGA ► Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. AGENCIJA ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

6. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA ► Ukoliko PUTNIK prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje.  Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: bolest, nesretni slučaj, elementarna nepogoda, smrtni slučaj, vojna vježba. Ukoliko PUTNIK nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, AGENCIJA zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da PUTNIK ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza PUTNIK sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a AGENCIJA se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja PUTNIKA prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman.

7. PUTNO OSIGURANJE ► Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici AGENCIJE dužni su PUTNIKU ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, osiguranje od troškova pomoći i povratka PUTNIKA u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom Ugovora PUTNIK potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da PUTNIK zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili u AGENCIJI.

8. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA ► Ukoliko PUTNIK želi otkazati ugovoreno putovanja ili aranžman, mora to učiniti pisanim putem. Datum pisanog otkaza predstavlja osnovu za obračun primjerene naknade (naknade štete – odustatnine) sukladno vremenu preostalom do početka putovanja.

Za raskid ugovora o putovanju do 45 dana prije početka putovanja, naplaćuje se 15% iznosa cijene aranžmana, a najmanje 100 kuna. Za raskid ugovora o putovanju od 44 do 30 dana prije početka putovanja, naplaćuje se 30% iznosa cijene aranžmana. Za raskid ugovora o putovanju od 29 do 15 dana prije početka putovanja, naplaćuje se 40% iznosa cijene putovanja. Za raskid ugovora o putovanju od 14 do 8 dana prije početka putovanja, naplaćuje se 80% iznosa cijene putovanja. Za raskid ugovora o putovanju u periodu manjem od 7 dana prije početka putovanja naplaćuje se 100% iznosa cijene putovanja.

Navedena naknada primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. AGENCIJA zaračunava stvarne troškove zamjene ako PUTNIK – nositelj Ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Ukoliko PUTNIK prilikom ugovaranja uplati akontaciju, a u dogovorenom roku nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao nespornu naplatu aranžmana, AGENCIJA smatra da je PUTNIK odustao od ugovora o putovanju, što podrazumijeva naplatu primjerne naknade prema gornjoj skali. Ako PUTNIK ne dođe u rezervirani smještaj do 20 sati na dan početka putovanja ili ne dođe na početak putovanja, a nije se javio AGENCIJI, ugovor o putovanju se smatra otkazanim i primjenjuje se naplata primjerene naknade prema gornjoj skali. Ukoliko su nastali troškovi otkaza putovanja veći od gore navedene primjerene naknade, AGENCIJA zadražava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Kod raskida ugovora o putovanju, PUTNIKU se ne isplaćuje trošak nabave viza, ni putnih isprava. U slučaju da PUTNIK otkaže ili skrati putovanje zbog lošeg vremena ili nedostaka snijega, primjenjuje se gore navedena skala primjerenih naknada ili stvarno nastali troškovi. Preporučujemo uplatu police osuguranja od otkaza putovanja.

9. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA ► Ako AGENCIJA prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužna je bez odgode o tome obavijestiti PUTNIKA. PUTNIK može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti AGENCIJE prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka, AGENCIJA se obvezuje u roku od 14 dana od raskida ugovora vratiti PUTNIKU uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je AGENCIJA ponudila smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se PUTNIK odriče svih potraživanja prema AGENCIJI s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog Ugovora. Ako AGENCIJA nakon početka putovanja nije pružila veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, AGENCIJA može na svoj teret, a uz suglasnost PUTNIKA izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti PUTNIKA za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak PUTNIKA AGENCIJA može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se PUTNIK odriče prava na potraživanja od AGENCIJE za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni Ugovor o putovanju.  Ako AGENCIJA nije mogla na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako PUTNIK iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, AGENCIJA će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je PUTNIK s time suglasan, te mu isplatiti dio cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora PUTNIKA. AGENCIJA će prigovor rješavati na način naveden u točki 10. Ugovora. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana. AGENCIJA je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete PUTNIKU, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja Ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog da AGENCIJA ne sklopi Ugovor. U tom slučaju PUTNIK ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.  AGENCIJA zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 20 dana prije početka putovanja za putovanja koja traju više od šest dana, 7 dana prije početka putovanja za putovanja koja traju između dva i šest dana, 48 sati prije početka putovanja za putovanja koja traju manje od dva dana. AGENCIJA zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje AGENCIJA ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.  AGENCIJA ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. AGENCIJA ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na AGENCIJINIM web-stranicama. 

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA ► PUTNIK ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. PUTNIK je dužan prigovor uložiti pismenim putem AGENCIJI, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu PUTNIKA da pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki PUTNIK – nositelj Ugovora prigovor podnosi zasebno. AGENCIJA neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. AGENCIJA je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Prigovori se mogu podnijeti na način kako je to objašnjeno na mrežnim stranicama i info pultu AGENCIJE (pismeno u knjigu prigovora, na e-mail, faksom ili poštom). Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, AGENCIJA može odgoditi rok donošenja rješenja za još 14 dana, a o čemu je dužna, u pismenom obliku, obavijestiti PUTNIKA podnositelja prigovora. AGENCIJA će rješavati samo one prigovore za koje PUTNIK dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje AGENCIJE došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, PUTNIK ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po “Last minute ponudi”, putnik nema pravo prigovora na kvalitetu smještaja. Dok AGENCIJA ne donese rješenje, PUTNIK se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. 

11. PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA ► PUTNIK koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. PUTNIK je prilikom prijave ili do dana sklapanja ugovora dužan AGENCIJI dostaviti sve potrebne podatke vezane uz putnu ispravu. AGENCIJA ne jamči ishođenje vize. PUTNIK je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom AGENCIJE i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, PUTNIK odgovara za načinjenu štetu, a AGENCIJA otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete PUTNIK podmiruje kod vlasnika objekta ili prijevoznog sredstva (hotela, apartmana, autobusa i sl.). Preporučujemo svakom PUTNIKU da se osobno informira na web-stranici www.mvp.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH. AGENCIJA može uputiti PUTNIKA na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog PUTNIKA. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje AGENCIJU, te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. AGENCIJA otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

12. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA ► U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja PUTNICI zatečeni na putovanju trebaju kontaktirati osiguravatelja..

Osig. dr.: AlLLIANZ ZAGREB d.d., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, tel.: 0800 5000, e-mail: osiguranje@allianz.hr, broj police: 1500-173595517

13. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ► AGENCIJA ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman. 

Osig. dr.: AlLLIANZ ZAGREB d.d., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, tel.: 0800 5000, e-mail: osiguranje@allianz.hr, broj police: 1500-173595517

14. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA ► PUTNIK osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci PUTNIKA koristit će se su u procesu realizacije ugovorenog putovanja. AGENCIJA se obvezuje da će osobne podatke PUTNIKA čuvati sukladno Zakonu i neće ih davati trećim osobama, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorenog putovanja (npr. smještaj, osiguranje, aviokompanija, prijevoznik). PUTNIK je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti za daljnju međusobnu komunikaciju AGENCIJE i PUTNIKA (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijest o realizaciji usluge). 

15. ZAVRŠNE ODREDBE ► Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Potpisivanjem Ugovora o putovanju PUTNIK potvrđuje da razumije, prima na znanje i prihvaća sve odrednice Ugovora i Općih uvjeta putovanja. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. U slučaju spora određuje se mjesna nadležnost suda prema sjedištu AGENCIJE, a primjenjuje se hrvatsko pravo.