Uvjeti

OVDJE MOŽETE PROČITATI:
¤ Opće uvjete putovanja Turističke agencije ORION TOURS
¤ Politiku zaštite osobnih podataka tvrtke ORION TOURS d.o.o.

¤ Opće i dopunske uvjete za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) CO na poveznici:
Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
¤ Uvjete za osiguranje prtljage CO na poveznici:
Uvjeti za osiguranje prtljage
¤ Posebne uvjete za dragovoljno putno zdravstveno osiguranje COna poveznici:
Posebni uvjeti za dragovoljno putno zdravsatveno osiguranje
¤ Uvjete za osiguranje otkaza putovanja CO na poveznici:
Uvjeti za osiguranje otkaza putovanja

OPĆI UVJETI PUTOVANJA Turističke agencije ORION TOURS

1. PREDMET UGOVORA O PUTOVANJU ► Ugovorom se uređuju međusobni odnosi turističke agencije ORION TOURS d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija) i putnika, odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa Ugovor o putovanju u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu Putnik). Sastavni dio Ugovora su ovi Opći uvjeti putovanja, kao i program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke o putovanju, kao i predugovorne informacije. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik Agencije i Putnik, te nakon što Putnik u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te neosporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. U koliko Putnik nije u mogućnosti osobno potpisati Ugovor, Ugovor proizvodi pravne učinke tek kad Aencija primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Prilikom sklapanja ugovora Putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je Agenciji dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz Ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

2. REZERVACIJE I PLAĆANJE ► Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se prije početka putovanja prema uvjetima plaćanja iz Ugovora, ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene do drugog ugovorenog roka plaćanja. Ukoliko putnik ne ispuni ovu obavezu, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije. Za potvrdu rezervacija po “Last minute” ponudama Putnik je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu. U slučaju otkazivanja putovanja od strane Putnika po navedenim ponudama, Agencija ima pravo zadržati kompletan iznos aranžmana.

3. ZDRAVSTVENI PROPISI ► Putnik je dužan obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, i sl.).

4. CIJENA ► Cijene navedene u programima putovanja Agencije bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj Putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Agencija može, najkasnije 20 dan prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon dana sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva koji utječu na cijenu putovanja (prema tečajnici HNB, uključujući i kunu) ili do promjene u tarifama prijevoznika ili smještajnih objekata, a za koje Agencija nije znala ni mogla znati, ili se nije prijavio dovoljan broj putnika. Cijena se povećava srazmjerno promjenama ulaznih vrijednosti kalkulacije. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 8%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 8%, Putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti Agenciji u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, Putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete. Ako Putnik svoj odustanak ne dostavi Agenciji u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

5. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA ► Ako Organizator prije početka putovanja značajnije izmijeni bilo koji od bitnih elemenata programa (paket-aranžmana), dužna je bez odgode o tome obavijestiti Putnika. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti Organizatora prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka, Agencija – Organizator se obvezuje u roku od 14 dana od raskida ugovora vratiti Putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je Organizator ponudio smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se Putnik odriče svih potraživanja prema Agenciji – Organizatoru s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog Ugovora. Ako Organizator nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, Organizator može na svoj teret, a uz suglasnost Putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti Putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak Putnika Organizator može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se Putnik odriče prava na potraživanja od Organizatora za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni Ugovor o putovanju. Ako Organizator nije mogao na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako Putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, Organizator će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je Putnik s time suglasan, te mu isplatiti dio cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora Putnik. Agencija će prigovor rješavati na način kako je navedeno u točki 8. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana. Agencija je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete Putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja Ugovora o putovanja bile opravdan razlog da Agencija ne sklopi Ugovor. U tom slučaju Putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. Organizator zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 20 dana prije početka putovanja za putovanja koja traju više od šest dana, 7 dana prije početka putovanja za putovanja koja traju između dva i šest dana, 48 sati prije početka putovanja za putovanja koja traju manje od dva dana. Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Organizator ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unosa podataka od strane operatera na Agencijinim web-stranicama.

6. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA ► Ukoliko PUTNIK želi otkazati ugovoreno putovanja ili aranžman, mora to učiniti pisanim putem. Datum pisanog otkaza putovanja predstavlja osnovu za obračun primjerene naknade (naknade štete – odustatnine) sukladno vremenu preostalom do početka putovanja. Ako Putnik raskine ugovor o putovanju, Agencija od ukupne cijene putovanja (aranžmana) na ime naknade štete naplaćuje slijedeće iznose:
Putovanja u Hrvatskoj: Za raskid ugovora o putovanju do 45 ili više dana prije početka putovanja naplaćuje se 15% iznosa ukupne cijene putovanja, a najmanje 15,00 €, od 44 do 30 dana prije početka putovanja naplaćuje se 30% iznosa ukupne cijene putovanja, od 29 do 15 dana prije početka putovanja naplaćuje se 50% iznosa ukupne cijene putovanja, 14 do 8 dana prije početka putovanja naplaćuje se 80% iznosa ukupne cijene putovanja, u periodu 7 dana i manje prije početka putovanja naplaćuje se 100% iznosa cijene putovanja.
Putovanja autobusom u Europi: Za raskid ugovora o putovanju do 50 ili više dana prije početka putovanja naplaćuje se 15% iznosa ukupne cijene putovanja, a najmanje 30,00 €, od 49 do 35 dana prije početka putovanja naplaćuje se 30% iznosa ukupne cijene putovanja, od 34 do 20 dana prije početka putovanja naplaćuje se 50% iznosa ukupne cijene putovanja, 19 do 10 dana prije početka putovanja naplaćuje se 80% iznosa ukupne cijene putovanja, u periodu 9 dana i manje prije početka putovanja naplaćuje se 100% iznosa cijene putovanja..
Putovanja zrakoplovom i krstarenja brodovima: Za raskid ugovora o putovanju do 60 ili više dana prije početka putovanja naplaćuje se 15% iznosa ukupne cijene putovanja, a najmanje 45,00 €, od 59 do 45 dana prije početka putovanja naplaćuje se 30% iznosa ukupne cijene putovanja, od 44 do 30 dana prije početka putovanja naplaćuje se 50% iznosa ukupne cijene putovanja, 29 do 20 dana prije početka putovanja naplaćuje se 80% iznosa ukupne cijene putovanja, u periodu 19 dana i manje prije početka putovanja naplaćuje se 100% iznosa cijene putovanja.

Navedena naknada primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. Agencija zaračunava stvarne troškove zamjene ako Putnik – nositelj Ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Ukoliko Putnik prilikom ugovaranja uplati akontaciju, a u dogovorenom roku nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao nespornu naplatu aranžmana, Agencija smatra da je Putnik odustao od ugovora o putovanju, što podrazumijeva naplatu primjerne naknade prema gornjoj skali. Ako Putnik ne dođe u rezervirani smještaj do 20 sati na dan početka putovanja ili ne dođe na početak putovanja, a nije se javio Agenciji, ugovor o putovanju se smatra otkazanim i primjenjuje se naplata primjerene naknade prema gornjoj skali. Ukoliko su nastali troškovi otkaza putovanja veći od gore navedene primjerene naknade, Agencija zadražava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Kod raskida ugovora o putovanju, Putniku se ne isplaćuje trošak nabave viza, ni putnih isprava. U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog lošeg vremena ili nedostaka snijega, primjenjuje se gore navedena skala primjerenih naknada ili stvarno nastali troškovi.
Izuzeće od ovih otkaznih skala može se primjeniti kod školskih ekskurzija, a u slučaju smrtnog slučaja u obitelji ili odlaska učenika u bolnicu, što se mora potvrditi liječničkom dokumentacijom dostavljenoj Agenciji najkasnije na dan putovanja, a tada se uplaćeni iznos vraća u cijelosti.
Preporučujemo uplatu police osuguranja za slučaj otkaza putovanja.

7. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA ► Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika koristit će se su u procesu realizacije ugovorenog putovanja. Agencija se obvezuje da će osobne podatke Putnika čuvati sukladno Zakonu i neće ih davati trećim osobama, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorenog putovanja (npr. smještaj, osiguranje, aviokompanija, prijevoznik). Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti za daljnju međusobnu komunikaciju Agencije i Putnika (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijest o realizaciji usluge).
Agencija provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osonbih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem, kao i fizičkim ili prirodnim okruženjem).

8. RJEŠAVANJE PRITUŽBI ► Putnik ima pravo Pritužbe (prigovora) zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan prigovor uložiti pisanim putem Agenciji u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu Putnika da pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki PUTNIK – nositelj Ugovora prigovor podnosi zasebno. AGENCIJA neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. AGENCIJA je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora. Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, AGENCIJA može odgoditi rok donošenja rješenja za još 15 dana, a o čemu je dužna, u pismenom obliku, obavijestiti PUTNIKA podnositelja prigovora. AGENCIJA će rješavati samo one prigovore za koje PUTNIK dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje AGENCIJE došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, PUTNIK ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po “Last minute ponudi”, putnik nema pravo prigovora na kvalitetu smještaja. Dok AGENCIJA ne donese rješenje, PUTNIK se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.
Prigovori se mogu podnijeti pismeno u knjigu pritužbi koja se nalazi kod voditelja poslova, faksom na broj 031 822336, elektronskom poštom na e-mail: orion-tours@os.t-com.hr ili poštom na adresu: ORION TOURS, Pavićeva 39, 31400 Đakovo.
Putnik se može poslužiti i mehanizmima za alternativno rješavanje sporova. Tijelo ovlašteno za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Roosveltov trg 2 (https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje), e-mail: mirenje@hgk.hr ili tel.: 01 4848615

9. OSIGURANJE JAMČEVINE ZA SLUČAJ NESOLVENTNOSTI ► U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja PUTNICI zatečeni na putovanju trebaju kontaktirati osiguravatelja..
Osiguravatelj: Generali osiguranje d.d., Ulica Grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, tel.: +385 1 4600 400, e-mail: info.hr@generali.com, broj police: P15-1020000896

10. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PROUZROČENU PUTNIKU ► AGENCIJA ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman.
Osiguravatelj: Generali osiguranje d.d., Ulica Grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, tel.: +385 1 4600 400, e-mail: info.hr@generali.com, broj police: P13E-1025021957

11. PUTNA OSIGURANJA ► Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija Putniku nudi paletu putnog osiguranja koji se sastoji od: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja i osiguranje troškova pomoći i povratka u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti na putovanju.
Za putna osiguranja vrijede opći i posebni uvjeti osiguravatelja objavljeni na web stranici osiguravatelja.
Za putovanja u inozemstvo preporučujemo uplatu police dragovoljnog međunarodnog osiguranja.
Ukoliko Putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja za slučaj otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: bolest, nesretni slučaj, elementarna nepogoda, smrtni slučaj, vojna vježba. Ukoliko PUTNIK nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, AGENCIJA zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da PUTNIK ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza PUTNIK sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a AGENCIJA se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja PUTNIKA prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman.
Potpisom Ugovora Putnik potvrđuje da su mu ponuđena gore navedena putna osiguranja. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili u Agenciji.

12. PRTLJAGA ► Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu.
Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

13. PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA ► Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. PUTNIK je prilikom prijave ili do dana sklapanja ugovora dužan Agenciji dostaviti sve potrebne podatke vezane uz putnu ispravu. Agencija ne jamči ishođenje vize. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom Agencije i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, Putnik odgovara za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete Putnik podmiruje kod vlasnika objekta ili prijevoznog sredstva (hotela, apartmana, autobusa i sl.). Preporučujemo svakom Putniku da se osobno informira na web-stranici https://www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju Ministarstva vanjskii i europskih poslova Republike Hrvatske. Agencija može uputiti Putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog Putnika. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Agenciju, te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Agencija otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

ZAVRŠNE ODREDBE ► Ovi Opći uvjeti putovanja (uputstva za putovanje) isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Potpisivanjem Ugovora o putovanju Putnik potvrđuje da razumije, prima na znanje i prihvaća sve odrednice Ugovora o putovanju i Općih uvjeta putovanja. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. U slučaju spora određuje se mjesna nadležnost suda prema sjedištu Agencije.

.

Napomena:

Svi ponuđeni turistički programi na ovim internetskim stranicama prikazani su u informativne svrhe i nisu pravno obvezujući. Ove stranice ne smiju se koristiti kao zamjena za podatke koje možete dobiti u našoj poslovnici tj. prodajnom mjestu. Prije bilo kakvog zaključka ili aktivnosti temeljenima na podacima sa ovih stranica sve informacije je potrebno provjeriti u našoj poslovnici.

.

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA tvrtke Turistička putovanja ORION TOURS d.o.o.

1. UVOD

Turistička putovanja ORION TOURS d.o.o., skraćeni naziv ORION TOURS d.o.o., u daljnjem tekstu ORION TOURS u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama .
Direktorica je u potpunosti predana osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike, te isto očekuje od svojih zaposlenika i poslovnih partnera. Svako kršenje ove politike može rezultirati disciplinskim mjerama ili poslovnim sankcijama.
Ova politika određuje očekivano ponašanje ORION TOURS-a, njegovih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima.

2. DEFINICIJE

 • osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („Ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
 • obrada je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 • ograničavanje obrade je označivanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti;
 • izrada profila je svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca;
 • pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom Ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;
 • sustav pohrane je svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi;
 • voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;
 • izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;
 • primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade;
 • treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije Ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;
 • privola Ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja Ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;
 • povreda osobnih podataka je kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;
 • genetski podaci su osobni podaci koji se odnose na naslijeđena ili stečena genetska obilježja pojedinca koja daju jedinstvenu informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog pojedinca, i koji su dobiveni osobito analizom biološkog uzorka dotičnog pojedinca;
 • biometrijski podaci su osobni podaci dobiveni posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim obilježjima, fiziološkim obilježjima ili obilježjima ponašanja pojedinca koja omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca, kao što su fotografije lica ili daktiloskopski podaci;
 • podaci koji se odnose na zdravlje su osobni podaci povezani s fizičkim ili mentalnim zdravljem pojedinca, uključujući pružanje zdravstvenih usluga, kojima se daju informacije o njegovu zdravstvenom statusu;
 • predstavnik je fizička ili pravna osoba s poslovnicom u Uniji koju je voditelj obrade ili izvršitelj obrade imenovao pisanim putem u skladu s člankom 27. GDPR-a, a koja predstavlja voditelja obrade ili izvršitelja obrade u pogledu njihovih obveza na temelju GDPR-a;
 • poduzeće ili društvo je fizička ili pravna osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na pravni oblik te djelatnosti, uključujući partnerstva ili udruženja koja se redovno bave gospodarskom djelatnošću;
 • nadzorno tijelo znači neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala država članica;
 • prekogranična obrada je

  • obrada osobnih podataka koja se odvija u Uniji u kontekstu aktivnosti poslovnica u više od jedne države članice voditelja obrade ili izvršitelja obrade, a voditelj obrade ili izvršitelj obrade ima poslovnicu u više od jedne države članice; ili
  • obrada osobnih podataka koja se odvija u Uniji u kontekstu aktivnosti jedine poslovnice voditelja obrade ili izvršitelja obrade, ali koja bitno utječe ili je izgledno da će bitno utjecati na Ispitanike u više od jedne države članice.
 • međunarodna organizacija je organizacija i njezina podređena tijela uređena međunarodnim javnim pravom ili bilo koje drugo tijelo koje su sporazumom ili na osnovi sporazuma osnovale dvije ili više zemalja.

3. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Tijekom različitih oblika interakcije sa ORION TOURS-om (slanje upita/zahtjeva e-mailom, poštom) prikupljaju se osobni podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • Ime, prezime
 • Adresa stanovanja
 • Datum rođenja
 • OIB
 • Podaci za kontakt
 • Podaci o putnoj ispravi

ORION TOURS tijekom različitih oblika interakcije može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu osobnih podataka, koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • Podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet

 • Vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite

 • Načine korištenja Internet stranice

3.1 Korištenje podataka

ORION TOURS koristi osobne podatke za slijedeće svrhe:

 • Pružanje usluga korisnicima sukladno ugovornim obvezama – ORION TOURS osobne podatke može upotrijebiti tijekom pružanja ugovorenih usluga, te za pružanje različitih oblika komunikacije tijekom procesa realizacije suradnje
 • Marketinške i prodajne aktivnosti – ORION TOURS osobne podatke može upotrijebiti s ciljem obavještavanja o novim pogodnostima, popustima ili sličnim aktivnostima
 • Zaštita zaposlenika ORION TOURS osobne podatke pojedinaca može otkriti ako vjeruje da je neophodno ili prikladno kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika, posjetitelja, imovine i/ili korisnika
 • Zakonske obveze izvještavanja i obrade podataka

3.2 Prikupljanje podataka

Osobni podaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina:

 • Izravno od pojedinca – kada osoba stupa u kontakt slanjem upita za određenu uslugu putem e-maila, kreiranjem korisničkog računa na Internet stranici ili dolaskom u poslovne prostore ORION TOURS-a.

 • Neizravno – podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju ORION TOURS (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija

4. DIGITALNI MARKETING

ORION TOURS šalje promotivne materijale putem digitalnih komunikacijskih kanala koji su dali privolu za takav oblik komunikacije. Korisnici usluga ORION TOURS-a imaju u svakom trenutku pravo onemogućiti uslugu primanja promotivnih materijala, a ORION TOURS će omogućiti alate kako bi se pravo za brisanje iz baze podataka za slanje obavijesti provelo.

Korisnik će biti obaviješten u trenutku prvog kontakta ili u bilo kojoj fazi vršenja usluge o korištenju njegovih podataka u svrhe digitalnog marketinga

5. ZAHTJEVI ISPITANIKA

ORION TOURS osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:

 • Pristup informacijama;
 • Prigovor na obradu;
 • Ograničenje obrade;
 • Prijenos podataka;
 • Ispravljanje podataka;
 • Brisanje podataka.

Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, ORION TOURS će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. ORION TOURS zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni.

Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:

 • Svrsi obrade osobnih podataka;
 • Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;
 • Kategoriji osobnih podataka;
 • Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja;
 • Predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane;
 • Upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje;

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni službeniku za zaštitu osobnih podataka, koji će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.

Ako se ne može u potpunosti odgovoriti na zahtjev korisnika u roku od 30 dana, dostavlja se obavijest o:

 • Potvrdi primitku zahtjeva
 • Svim informacijama koje su prikupljene
 • Pojedinosti o bilo kojoj traženoj informaciji ili izmjenama koje neće biti dostavljene korisniku, razlogu za odbijanje te o svim mogućim postupcima za žalbu na odluku.
 • Procijenjeni datum do kojeg će biti dostavljeni preostali odgovori.
 • Procjena troškova koje mora platiti korisnik (ako je zahtjev prekomjeran).
 • Ime i kontaktne informacije direktorice ORION TOURS-a koje bi Ispitanik trebao kontaktirati za daljnje informacije.

6. ZADRŽAVANJE PODATAKA

ORION TOURS neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni ili za koje je definiran zakonski ili ugovorni rok.

Točni vremenski periodi čuvanja podataka navedena su u dokumentu “Politika pohrane podataka”. Pri čemu se uzimaju u obzir zakonske i ugovorne obveze, kako minimalne tako i maksimalne.

Kad razdoblje zadržavanja istekne, organizacija će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

7. ZAŠTITA PODATAKA

ORION TOURS provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem).

Minimalni skup sigurnosnih mjera koje ORION TOURS provodi u svrhu zaštite osobnih podataka navedeni su u dokumentu „Politika informacijske sigurnosti“ i drugim vezanim politikama i procedurama. Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:

 • Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci.
 • Spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja.
 • Osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja.
 • Osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka.
 • Osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati ​​samo u skladu s uputama voditelja obrade.
 • Osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka.
 • Osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno.

Osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.

8. ZAHTJEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TIJELA

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:

 • Sprječavanje ili otkrivanje zločina.
 • Uhićenje ili progon prekršitelja.
 • Procjena ili naplata poreza ili pristojbi.
 • Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.

9. PRIJENOS PODATAKA

ORION TOURS zadržava pravo prijenosa osobnih podataka na treće strane poštivajući načelo odgovarajuće razinu pravne zaštite za prava i slobode korisnika.

Prijenos osobnih podataka se provodi isključivo ako je zadovoljen barem jedan od sljedećih uvjeta:

 • Prijenos je neophodan za izvedbu ugovornih obveza/usluga;
 • Prijenos je neophodan za provedbu predugovornih mjera koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev korisnika;
 • Prijenos je neophodan za zaključivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog s trećom stranom u interesu korisnika;
 • Prijenos je zakonski obvezan na temelju važnih javnih interesa;
 • Prijenos je neophodan za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • Prijenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika.

9.1 Prijenos između poslovnica

S ciljem učinkovitog obavljanja poslovanja, može doći do slučajeva kada je potrebno prenositi osobne podatke iz jedne poslovnice u drugu. Ako se to dogodi, ORION TOURS je odgovorno za zaštitu osobnih podataka koji se prenose.

Prilikom prijenosa osobnih podataka partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorenog putovanja, a koji se nalaze u trećoj zemlji provode se sljedeće mjere zaštite:

 • Dostava samo minimalnu količinu osobnih podataka potrebnih za određenu svrhu prijenosa (na primjer, ispuniti transakciju ili izvršiti određenu uslugu).
 • Osigurati odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka tijekom prijenosa (uključujući zaštitu lozinkom i kriptiranje, ako je potrebno).

10. RUKOVANJE PRITUŽBAMA

U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na adresu ORION TOURS-a ili e-mailom navedenim u kontakt podacima. U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.

11. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Kao tvrtka orijentirana na ispunjavanje ugovorenih usluga, za putovanja maloljetnika (npr. izvanučionička nastava – školske ekskurzije), prikupljanje podatak se vrši uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

12. KONTAKT

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka:

Dubravka Vugrinović, te. 031 812336, e-mail: info@orion-tours.hr

Adresa sjedišta ORION TOURS-A i kontakt podaci:

ORION TOURS d.o.o., 31400 Đakovo, Pavićeva 39, e-mail: info@orion-tours.hr